4. Bestyrelsens sammensætning

VEJLEDNINGER

GUIDE

Frivillighed.dk

Afdæk bestyrelsens kompetencer

GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

Equality and human rights commision:

How to improve board diversity

GUIDE

Lloyds Bank Foundation:

Trustie recruitment, selection and induction - a guide for charities

GUIDE
Danske Kulturbestyrelser

Årshjul for den selvejende institution

Årshjul for en forening


GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

... kommer snarest

ANBEFALINGER

Det anbefales, at bestyrelsen er sammensat efter kompetence-behov og, at den overvejende del af bestyrelsen er uafhængige. 

Det anbefales, at bestyrelsen forholder sig aktivt til udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra eksterne parter, herunder kontakter udpegende parter om nødvendige kompetencer i bestyrelsesarbejdet.

Det anbefales, at rekrutterings-processen i videst muligt omfang tjener til sikring af kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen, f.eks. ved nomineringskomitéer eller offentlige opslag. 

Det anbefales, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og årshjul. 

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand. 

Det anbefales, at bestyrelsen arbejder med gruppeprocesser og teamdannelse for at fremme samarbejde og effektivitet. 

Det anbefales, at alle nye medlemmer modtager en grundig indføring i institutionens branche, produktion, bestyrelsesrollen og bestyrelsens ansvar og arbejde. 

Det anbefales, at der sættes en øvre grænse for, hvor længe medlemmerne kan have sæde i bestyrelsen. 

Det anbefales, at det overvejes, hvorvidt og hvordan bestyrelsen skal honoreres for sit arbejde. 

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sit eget og direktionens arbejde. 

En uafhængig, kompetent bestyrelse

Hvordan sammensætter vi den bedste bestyrelse til at opfylde formålet i institutionen?

 Kulturbestyrelser er meget forskellige i organiseringsform, og der findes forskellige rekrutteringsprocedurer,

udpegningsorganer og sammensætninger. Disse er ofte afhængige af tilskudsforholdene for institutionen og kan

medføre, at der indsættes politikere og andre repræsentative medlemmer i bestyrelsen udpeget af eksterne parter.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING,
ORGANISERING & ARBEJDE